Компресиран природен газ

Природният газ е многокомпонентна смес от въглеводороди от метановия хомоложен ред СnН2n+2  като най-голям е относителният дял на метана – СН4. Природният газ съдържа още пропан, изобутан , n–бутан, пентан, някои невъгледводородни компоненти като въглероден диоксид, азот, сероводород и инертни газове - хелий, неон и аргон.

Природният газ, който се транспортира и съхранява при налягане от 200 до 250 bar (20-25 МPa)се нарича компресиран природен газ.

Природният газ притежава редица предимства пред останалите горива като по-лесното регулирането на горивните процеси, по-пълното изгаряне, които съчетани с доказаната екологосъобръзност правят природният газ горивото на ХХI век.

Bookmark and Share