Проект "Син коридор"

Проект „Син коридор” има за цел създаването на трасета и пътни коридори в Европа, за автомобили използващи компресиран природен газ. Развитието на проект „Син коридор” е свързано с изграждането на компресорни станция на всяка магистрала на разстояние 50 - 100 км.

    

Основните цели на проекта “Син коридор” се фокусират в следните направления:

  • Намаляване на оперативните разходи за издръжка на автопарковете.
  • Намаляване замърсяването на околната среда, в т.ч. атмосферния въздух и шума.
  • Създаване на условия за устойчив растеж в автомобилния транспорт.
  • Разширяване и подобряване на мрежата от компресорни станции на територията на транснационалните транспортни коридори.
  • Геополитическо сътрудничество – изразява се в задълбочаване на интеграцията между икономическите региони, нарастване на пътнико и стокопотока.
Bookmark and Share