Проект „Виртуален газопровод”

Позволява да се извършват доставки на компресиран природен газ до потребители отдалечени от газоразпределителната мрежа.

Осигурява възможност потребителите, които не са присъединени към газоразпределителната мрежа да ползват икономически изгодно и екологично чисто гориво.

Доставките се извършват чрез мобилно оборудване – трейлер за доставка на компресиран природен газ.

“Овергаз Си Ен Джи” АД управлява логистиката и гарантира сигурността на доставките.

Трейлера елимира товаро – разтоварните операции на батериите при клиента.

Трейлера осигурява висока мобилност, респ. по – гъвкави логистични решения и възможност  за оползотворяване на  капацитета на мрежата от съществуващи компресорни станции.

Bookmark and Share