"Топлофикация-Разград" успешно завърши проект за подобряване на условията на труда

05 Септември 2014

На 03.09.2014 г. се проведе заключителен семинар, отразяващ успешното изпълнение на проект BG051PO001- 2.3.03-0044 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условиятана труд в „Топлофикация – Разград" ЕАД", финансиран чрез договор за безвъзмездна помощ №ESF-2303-07-080062, изпълняван в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси"

Целите на проекта са свързани с подобряване на условията на труд в предприятието, изграждане на съвременна система от трудови стандарти за осигуряване в максимална степен безопасността на труда,  свеждане до минимум на всички възможни рискове и трудови злополуки, при удовлетворяване на принципа: "Толкова ниски, колкото е възможно".

В рамките на проекта беше извършено, както следва:

  • Изготвен на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на «Топлофикация – Разград» ЕАД;
  • Закупени лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни предпазни средства;
  • Модернизирани командна зала на Котелен цех,  втори етаж на административната сграда, офисите „Топлоснабдяване" и „Екология и химичен контрол" чрез смяна на 92.8 кв. м. дограма;
  • Внедрена и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа BSOHSAS18001:2007;
  • Обучен личния състав за работа в условията на внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа BSOHSAS18001:2007;
  • Закупени нови климатици, аргономични столове, подменени хидранти, струйници, шлангове от системата за противопожарна безопасност

Резултатите от реализацията на  проекта са свързани с усъвършенстване на организацията на трудовата дейност; превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез създаване на условия за здравословен и безопасен труд;  осигуряване на необходимите ЛПС, колективни предпазни средства и специално работно облекло; повишена мотивация, производителност на труда и ефикасност на производството.

Окончателното приключване на работата по проекта е свързано с подаване на искане за финално плащане към Договарящия орган, верифициране на извършените разходи и превеждане на последната част от безвъзмездната финансова помощ по сметка на дружеството.

Bookmark and Share