Цели – дейността на "Си Ен Джи Екогаз" АД е насочена към:

 

Подобряване на екологичната обстановка в регионите, където се извършват ефективни доставки.

Създаване на условия за устойчиво развитие на бизнеса.

Намаляване на % на енергийните разходи в структурата на себестойността на произвежданата от клиентите продукция.

Подобряване на условията на труд и бит на населението.

Развитие на дейности, повишаващи потреблението на компресиран природен газ.

Стимулиране на процесите на преструктуриране на енергопотреблението и повишаване на ефективността на производството.

Разработване и внедряване на иновативни продукти,свързaни с продажбата на компресиран природен газ.

Непрекъснато усъвршенстване на използваните технологии за компресиране.

Утвърждаване на ясни и дългосрочни партньорски отношения с всички партньори във веригата на доставките.

Защита на интересите на акционерите.

Bookmark and Share