„Овергаз Север" ЕАД реализира проект за подобряване на условията на труд

29 Август 2014

В периода от 1 септември 2013 г. до 31 август 2014 г. успешно бе реализиран проект BG051PO001-2.3.03-0085 „Подобряване условията на труд в „Овергаз Север" ЕАД", финансиран с договор ESF-2303-07-13009/29.08.2013г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

В разработката и изпълнението на проекта участие взеха заетите в „Овергаз Север" ЕАД служителив градовете - Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Ловеч, Левски, Павликени, Разград, Исперих, Кубрат, Попово.

Постигната бе основната цел на проекта - да се усъвършенства организацията на трудовата дейност и да се подобрят условията на труд в „Овергаз Север" ЕАД.

Изпълнените по проекта дейности, свързани с анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, със закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства, с разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007, ще доведат до оптимизиране на условията на труд и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, до подобряване на здравното състояние на служителите, до снижаване на материалните разходи, до повишаване на мотивацията за здравословен и безопасен труд, до привеждане на условията на труд в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.

Проектът съчета целенасочените усилия на „Овергаз Север" ЕАД за инвестиции в човешкия капитал и готовност за работа в европейска среда.

 

Сертификат за регистрация

 

 

Bookmark and Share