Приложения

Запознайте се с най-икономичното гориво и неговите приложения в ежедневието

Природният газ е един от най-евтините енергоизточници за дома и най-популярния избор за отопление, готвене и топла вода в Европа. Уредите на природен газ са икономични. С тях се отоплявате, готвите и си осигурявате топла вода срещу много по-малко количество енергия. Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е почти 100%.

  • По-ниски разходи
  • Липса на загуби
  • Комфорт при експлоатация
  • Регулиране на потреблението
  • Комбинира с възобновяеми източници
  • По-ниски емисии NOx и CO2
  • По-чист въздух
  • Лесен и високоефективен транспорт
Вижте приложенията

КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ В ПРОМИШЛЕНОСТТА

Техническият способ предвижда доставка и разполагане на платформа или трейлер/и на площадката на клиента.
Трейлерът се подменя с пълен, когато наличното количество в текущия достигне "критично ниво на запаса".

"Критичното ниво на запаса" във всеки конкретен случай се определя от специфичните характеристики на консумация и характера на потреблението на клиента.

ДОСТАВКА НА КПГ ДО ЛОКАЛНИ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ

"Локалните газоразпределителни мрежи" са участъци с присъединени крайни потребители, които не са присъединени към националната газопреносна мрежа.
Доставката се извършва на специализирана площадка.
Пълният трейлер се подвързва към локалната мрежа посредством регулаторен пункт за редуциране и стабилизиране на необходимото работно налягане на газа.

КПГ В ТРАНСПОРТА

Природният газ в автотранспорта се мотивира основно от следните причини:
-Икономически
-Екологични
-Технологични.
Последните 12-24 месеца се наблюдава устойчива тенденция за придобиване и използване на товарни камиони задвижвани със CNG.